Poniedziałki pełne pomysłów

Innowacja „Poniedziałki pełne pomysłów” ma na celu efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność  i innowacyjność uczniów.

Została opracowana zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz z Programem nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców”.

Przeznaczona jest dla uczniów klas I- III, w kolejnych latach nauki.

Wprowadzenie w klasie pierwszej jest wynikiem moich obserwacji, rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz korzystania z doświadczeń i dobrych praktyk pedagogicznych.

Dziecko, które nie ma czasu na realizację swojej pasji, nie będzie miało motywacji do robienia czegoś innego.

Założeniem innowacji „Poniedziałki pełne pomysłów” jest zezwolenie dzieciom na pewną swobodę działania, dokonywanie wyborów dotyczących tematyki zajęć i metod pracy.

To uczniowie, po wcześniejszych wspólnych ze mną rozmowach, ustalą czym będziemy się zajmować w poniedziałek.

Zgodnie z potrzebami uczniów podczas trzyletniej realizacji innowacji skupię się na poznawaniu wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacjach, grach i zabawach dydaktycznych, konkursach, turniejach, działalności plastycznej i technicznej, wykonywaniu doświadczeń oraz działaniu na rzecz środowiska.

poniedzialki_pelne_pomyslowjpg [602x345]

poniedzialki1jpg [598x340]

poniedzialkijpg [606x344]